OfertaPrzykładyCennikKontakt

Regulamin

Niniejsze warunki („Umowa”) określają ogólne warunki korzystania z usługi StronaDocelowa.pl („Witryna” lub „Usługa”) oraz wszelkich powiązanych z nią produktów i usług (łącznie „Usługi”). Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu niniejszą Umową. Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsza Umowa jest umową między Tobą a firmą InfoImagine, nawet jeśli jest elektroniczna i nie jest fizycznie podpisana przez Ciebie, i reguluje korzystanie z Witryny i Usługi.

Postanowienia regulaminu

Postanowienia wstępne

Poniższy regulamin, określa zasady świadczenia usługi StronaDocelowa.pl przez firmę InfoImagine oraz zasady korzystania z tych usług i ochrony danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Serwis internetowy StronaDocelowa.pl, dostępny pod adresem internetowym www.stronadocelowa.pl, prowadzony jest przez firmę INFOIMAGINE z siedzibą w Warszawie, NIP 8881454891, REGON 140752384.

Treść użytkownika

Nie jesteśmy właścicielami żadnych danych, informacji ani materiałów (łącznie zwanych „Treścią”), które przesyłasz do swojej Witryny w trakcie korzystania z Usługi. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, rzetelność, stosowność i własność intelektualną lub prawo do korzystania z wszystkich przesłanych treści. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować i przeglądać Treści w Witrynie przesłane lub utworzone za pomocą naszych Usług przez Ciebie. Udzielasz nam pozwolenia na dostęp, kopiowanie, dystrybucję, przechowywanie, przesyłanie, ponowne formatowanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści z Twojego konta użytkownika wyłącznie w celu świadczenia Ci Usług. Bez ograniczania któregokolwiek z tych oświadczeń lub gwarancji, mamy prawo, choć nie jest to obowiązkowe, do, według własnego uznania, odmowy lub usunięcia wszelkich Treści, które: w naszej uzasadnionej opinii narusza którąkolwiek z zasad tego Regulaminu i zasad prowadzonej działalności przez InfoImagine lub jest w jakikolwiek sposób szkodliwa, sprzeczna z prawem lub budząca zastrzeżenia.

Dokładność informacji

Czasami w Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, dostępności, promocji i ofert. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Witrynie lub Usługach są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania ani wyjaśniania informacji w Witrynie, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Witrynie nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Witrynie lub Usługach zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Kopie zapasowe

Wykonujemy regularne kopie zapasowe Witryny i jej Treści i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić kompletność i dokładność tych kopii zapasowych. W przypadku awarii sprzętu lub utraty danych automatycznie przywrócimy kopie zapasowe, aby zminimalizować wpływ i przestoje.

Zabronione zastosowania

Oprócz innych warunków określonych w Umowie, zabrania się korzystania z Witryny i Usług lub Treści w jakimkolwiek celu niezgodnym z polskim prawem. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Witryny i Usług w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia  świadczenia Usług w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zasad tego Regulaminu. 

Wyłączenie gwarancji

Zgadzasz się, że taka Usługa jest świadczona na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” oraz że korzystasz z Witryny i Usług wyłącznie na własne ryzyko. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Nie gwarantujemy, że Usługi spełnią Twoje wymagania ani że Usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów; nie dajemy również żadnej gwarancji co do wyników, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, ani co do dokładności lub wiarygodności jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi, ani co do tego, że wady Usługi zostaną naprawione . Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących jakichkolwiek towarów lub usług zakupionych lub uzyskanych za pośrednictwem Usługi ani jakichkolwiek transakcji zawartych za pośrednictwem Usługi. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez nas od nas lub za pośrednictwem Usługi, nie tworzą żadnej gwarancji, która nie została wyraźnie zawarta w niniejszym dokumencie.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl . Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą. b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej warunków odnoszących się do Witryny i Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, poprawimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do dostępu do Witryny i Usług ani korzystania z nich.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Umowy lub chcesz skontaktować się z nami w sprawie jakiejkolwiek kwestii z nią związanej, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres info@stronadocelowa.pl.

 

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 4 listopada 2021 r.Copyright infoimagine © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone